Vi Diplomerar Oss!

DB Tak har sedan många år jobbat aktivt med frågor som rör miljö och kvalitet.

Byggbranschen har ett stort ansvar. Anläggning och hus genererar 18% av de totala utsläppen av koldioxid i Sverige enligt en rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och Sveriges Byggindustrier.

Vi måste börja ställa högre hållbarhetskrav hos våra produktleverantörer och effektivisera vår byggproduktion på arbetsplatsen.

I och med detta satsar DB Tak på en miljö- och kvalitetsdiplomering. Ett stort arbete där vi valt att ta Ramboll till hjälp.  Att få med hela företaget, inte minst inköpsavdelningen, är en förutsättning. Det kräver ett engagemang från samtliga medarbetare och tydliga direktiv från styrelse och ledning. Vi kan inte bara vara miljömedvetna ibland utan se till helheten och det är ett arbete som alltid är närvarande och pågående.

 

DB Tak inför ett miljöledningssystem som uppfyller kraven i Svensk Miljöbas kravstandard. Personalen utbildas i grundläggande miljökunskap. En miljöutredning kartlägger vår verksamhets miljöpåverkan och antar miljömål. Arbetet med miljödiplomering innefattar även en miljöberättelse, avfallsredovisning och kemikalieförteckning.

Parallellt med miljödiplomeringen har DB Tak valt att samtidigt införa ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i Svensk Kvalitetsbas kravstandard. I och med det kommer vi att ha styrda inköp, avvikelsehantering, kvalitetsmål med handlingsplan, kvalitetsberättelse, kompetenskartläggning och en handbok med rutiner vi följer för att stämma av kundens behov, interna kvalitetskontroller samt hantering av eventuella klagomål och reklamationer.

Byggbranschen måste visa att de kan driva och vara ledande i miljö- och hållbarhetsfrågorna och vara en ledstjärna för övriga branscher.